KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

KDO TĚ CHYTÍ, KDYŽ PROPADÁVÁŠ SÍTÍ?

Projekty „Streetwork in Chat“

Název projektu: Mobilní Klub pro děti a mládež II

(komplexní projekt propojující několik aktivit, které cílí na rozšíření okruhu podporovaných dětí a mladých lidí, přičemž jednou z nich je realizace aktivit Streetwork in Chat)

Období: červenec 2019 – červen 2021

Donátor: Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu Včasná pomoc dětem financovaného z prostředků The Velux Foundations

Finanční částka: 60 000,- z celkové projektové částky 700 000,-

Podpořená činnost: Činnost online streetworkerů zaměřená na aktivní vyhledávání a poskytování podpory potřebným dětem a mladistvým v prostředí Facebooku. V rámci dvouleté pilotní realizace jsme ověřili funkčnost této formy práce, pracovníci působí na sociálních sítích a aktivně vyhledávají potenciální klienty, kteří potřebují podporu, pomoc, informace. Online streetworkeři realizují svoje intervence formou veřejných statusů, komentářů v diskusních vláknech, nabídkou individuální konverzace v rámci soukromých zpráv, dohlíží také nad obsahem uzavřené skupiny Trable teenagerů, která funguje na peer principu svépomoci mezi vrstevníky.

V rámci podpořeného období budou probíhat tyto činnosti:

 • přímá práce online streetworkerů na síti,
 • průběžná aktualizace a doplnění metodiky této formy práce s cílovou skupinou,
 • hledání dalších cest přiblížení podpory a pomoci dětem a mladým lidem do jejich přirozeného prostředí,
 • kultivace komunikace ve virtuálním prostředí - práce s vulgárními, nenávistnými, urážlivými a jinak agresivními projevy. 

Plánované výstupy: 

 • aktualizovaná a rozšířená metodika online streetworku,
 • 300 intervencí ve virtuálním prostoru, podpořeno min. 50 unikátních osob,
 • fungující uzavřená skupina na FB,
 • prezentace online streetworku na odborných setkáních, včetně lobbingu za podporu poskytování odborných (sociálních) služeb ve virtuálním prostředí.

logo_the_velux_foundations_200NROS_CMYK_logo

 

Název projektu: Virtuální prevence

(komplexní projekt spojující 3 aktivity, přičemž jednou z nich je realizace aktivit Streetwork in Chat)

Období: květen – prosinec 2018

Donátor: Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota 

Finanční částka: 55 800,- z celkové projektové částky 146 710,-

Podpořená činnost: V návaznosti na úspěšnou pilotáž online streetworku v roce 2017 byla podpořena činnost zaškoleného kontaktního pracovníka ve virtuálním prostoru, jehož cílem je mapovat na sociálních sítích skupiny a chatovací místnosti, které využívají děti a mladí lidé ke sdílení svých starostí a pokládání otázek, které je trápí a na něž čekají odpověď z řad dalších vrstevníků nebo osob jim věkově blízkých, a poskytovat jim potřebnou podporu, pomoc a informace. 

V rámci podpořeného období proběhly tyto činnosti:

 • přímá práce online streetworkerů na síti,
 • aktualizace a doplnění metodiky této formy práce s cílovou skupinou,
 • hledání dalších cest přiblížení podpory a pomoci dětem a mladým lidem do jejich přirozeného prostředí,
 • kultivace komunikace ve virtuálním prostředí - práce s vulgárními, nenávistnými, urážlivými a jinak agresivními projevy.

Výstupy: 

 • aktualizovaná a rozšířená metodika online streetworku,
 • poskytnuto na 500 intervencí ve virtuálním prostoru,
 • v uzavřené skupině na FB již cca 400 členů, z toho cca 200 aktivně zapojených,
 • prezentace online streetworku na odborných setkáních, včetně lobbingu za podporu poskytování odborných (sociálních) služeb ve virtuálním prostředí.

stažený soubor

 

Název projektu: Streetwork in Chat

Období: duben – prosinec 2017

Donátor: Nadace Agrofert 

Finanční částka: 65 000,-

Podpořená činnost: Výkon práce kontaktního pracovníka, který ve virtuálním prostředí vyhledává profily, stránky a chaty, které využívají zj. děti, mládež a mladí dospělí (do věku 18 let). Na těchto stránkách pracovník vyhledával vlákna a dotazy, u nichž se objevují zavádějící, nesprávné odpovědi. Na tyto odpovědi reaguje, poskytuje relevantní informace, vyvrací mýty a stereotypy, případně odkazuje na návaznou pomoc v okolí tazatele, kde mu může být poskytnuta pomoc face to face, případně pomoc vzdálená (např. Linka důvěry apod.).

V rámci podpořeného období proběhly tyto činnosti:

 • analýza virtuálního světa, vytipování vhodných chatů, na které se bude kontaktní pracovník zaměřovat (vlastní vyhledávání pracovníkem, monitoring u klientů našich ambulantních zařízení,…),
 • zpracování základních metodických pravidel (základ v metodice sociální služby NZDM, napasování na nový projektový cíl a virtuální prostředí, zmapování rizik a jejich předcházení, ochrana práv,…)
 • zaškolení kontaktních pracovníků, využití zkušeností ze stávajících Klubů, intervize, externí supervize.
 • výkon činnosti kontaktních pracovníků/online streetworkerů dle metodiky, 
 • průběžná aktualizace metodiky práce, 
 • další vzdělávání pracovníků na projektu,
 • průběžná evaluace průběhu realizace projektu – případné změny postupů, 
 • vyhodnocení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování,
 • zpracování plánu pro realizaci v roce 2018, včetně hledání zdrojů pro financování aktivity.

Výstupy:

 • základní metodika pro práci online streetworkerů,
 • poskytnuto 323 intervencí ve virtuálním prostoru,
 • v uzavřené skupině na FB již přes 160 členů.

nadace-agrofert-logo